43inch LG Monitor

KE-43SE3KE-LG

43inch Philips Display - Q-Line

KE-43BDL3510Q/00-PH